Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Gminy Dydnia

Aboslutorium

Rada Gminy Dydnia jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Dydnia wotum zaufania oraz absolutorium.

W dniu 28 czerwca 2022 r. odbyła się LVI sesja Rady Gminy Dydnia, podczas której rozpatrzony został Raport o stanie Gminy Dydnia za 2021 roku oraz zatwierdzone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok. Na sesji obecnych było 13 radnych. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę o udzieleniu Wójtowi wotum zaufania, a następnie o udzieleniu absolutorium.

Udzielenie wotum zaufania oznacza akceptację Rady wobec działalności Wójta, realizowanych programów, polityk i strategii, natomiast absolutorium odnosi się do poprawności wykonania budżetu w roku poprzedzającym.

Od 2019 roku, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, wójtowie gmin zobowiązani są w terminie do dnia 31 maja przedstawić radzie raport o stanie gminy za ubiegły rok.

Treść Raportu o stanie Gminy Dydnia za 2021 r. dostępna jest pod linkiem: www.gminadydnia.pl/raport-o-stanie-gminy-dydnia-za-2021-r 

1374