Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół- warsztaty kulinarne”

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

,,Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

„Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej ,,Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Gmina Dydnia informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023, jako partner Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich realizuje operację pt.: „Z Dydyńskiego Ogrodu na Stół – warsztaty kulinarne”.

Priorytet 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Operacja będzie polegała na przeprowadzeniu warsztatów kulinarnych dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dydnia. Potrawy będą nawiązywały do historycznego dziedzictwa kulinarnego regionu.
Celem operacji jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego, a także promowanie miejscowych producentów żywności i dostępnych regionalnych produktów spożywczych. Będzie ona również aktywizowała lokalną społeczność do wykorzystywania potencjału drzemiącego w dziedzictwie kulturowym, drobnym rolnictwie, przetwórstwie, gastronomii, a w efekcie wspieranie rozwoju gospodarczego regionu.

Miejsce realizacji operacji: Gmina Dydnia, miejscowość Krzywe

Termin: 01.04.2022-31.10.2022

W efekcie przeprowadzonych warsztatów oprócz nabytej wiedzy i wymiany doświadczeń uczestników powstanie film promocyjny prezentujący proces przygotowania potrawy oraz  publikacja książkowa pt.: „Z Dydyńskiego ogrodu na stół” zawierająca opis przeprowadzonego przedsięwzięcia, dodatkowo wzbogacona o przepisy Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dydnia.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz możliwość zarejestrowania się jako partner KSOW  znajdują się na portalu internetowym http://ksow.pl/

Link do strony internetowej Komisji dotyczącej EFRROW: https://ec.europa.eu/ariculture/rural-development-2014-2020.pl

648