Wykaz inwestycji zaplanowanych i realizowanych na terenie gminy w 2024 r.


Planowane wydatki inwestycyjne dofinansowane ze środków zewnętrznych:
Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w Krzemiennej, dofinansowanie 14 874 999,99 zł z Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021-2027, w ramach działania FEPK.02.06 Zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków – projekty w obrębie aglomeracji z przedziału od 2 tys. RLM do poniżej 10 tys. RLM. Szacunkowa wartość projektu wynosi 26 365 916,38 zł.
– Modernizacja infrastruktury kulturalnej i turystycznej w miejscowościach popegeerowskich na terenie Gminy Dydnia edycja VI/PGR – wartość projektu 2 551 000 zł.
obejmuje:

 • Rewitalizację parku podworskiego w m. Niebocko,
 • Rewitalizację Skweru Dydyńskich w m. Krzemienna,
 • Modernizację Domu Ludowego w Witryłowie,
 • Modernizację Domu Ludowego w Uluczu.

– Poprawa efektywności energetycznej oraz poprawa oferty turystyczno-kulturalnej na terenie Gminy Dydnia edycja VIII – szacunkowa wartość projektu 2 222 235 zł.
Zakres prac obejmuje:

 • poprawę efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dydni
 • budowę wiaty widowiskowej w parku w miejscowości Dydnia
 • budowę placu zabaw w Obarzymie.

– Przebudowa, rozbudowa, modernizacja infrastruktury społecznej i edukacyjnej w Gminie Dydnia Polski Ład, edycja VIII – szacunkowa wartość 4 118 000 zł.

 • rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku GOPS
 • modernizacja pomieszczeń Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzemiennej wraz z zakupem sprzętu rehabilitacyjnego
 • adaptacja pomieszczeń budynku gospodarczego przy weterynarii w Dydni na cele społeczne.
 • rozbudowa i przebudowa Gminnego Przedszkola w Dydni

– Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia edycja VIII – szacunkowa wartość 3 158 000 zł obejmuje przebudowę 16 odcinków dróg w Dydni, Końskiem, Grabówce, Krzemiennej, Krzywem, Niebocku, Niewistce, Obarzymie, Temeszowie i Wydrnej łącznej długości ok. 5 km.

Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych – dotacja z budżetu województwa podkarpackiego w wysokości – 125 000 zł – obejmie: drogi do gruntów rolnych w Końskiem oraz Witryłowie.

– W ramach inwestycji realizowanych ze środków przyznanych przez samorząd województwa podkarpackiego będą wybudowane trzy odcinki chodników o łącznej wartości ok. 1 300 000 zł. Mieszkańcy miejscowości Niebocko, Krzemienna oraz Dydnia zyskają kolejne odcinki chodników:
– w Dydni powstanie 111 m chodnika o szacunkowej wartości 310 800 zł,
– w Krzemiennej 91 m chodnika o szacunkowej wartości 254 800 zł,
– w Niebocku 262 m chodnika o szacunkowej wartości 734 400 zł – będzie to inwestycja zrealizowana w 2024 i 2025 r.

– W Dydni zostanie wyremontowany odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej ze środków województwa podkarpackiego o wartości 70 000 zł.

– W ramach zadań jednorocznych województwa podkarpackiego zostanie wybudowany odcinek chodnika w Niebocku o szacunkowej wartości 350 000 zł.

– Przebudowa gminnej infrastruktury drogowej na terenie działania Związku Powiatowo– Gminnego Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego – 1 400 000 zł obejmuje przebudowę odcinków dróg w Niebocku i Jabłonce długości ok. 1 km.

– Budowa, przebudowa i remont infrastruktury turystycznej na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego – szacunkowa wartość 1 000 000 zł.

– Modernizacja boiska sportowego Orlik w Jabłonce dofinansowana z ministerstwa sportu “Moje Boisko – Orlik 2012”. Kwota dofinansowania wynosi 50 000 zł. Wartość inwestycji 100 000 zł.

– Powstanie przejście dla pieszych przy szkołach muzycznej i podstawowej w Dydni wraz ze zmianą organizacji ruchu. Koszt utworzenia przejścia wyniesie 20 000 zł – są to wydatki pokryte z budżetu gminy, całkowity koszt inwestycji 61 630,83 zł.

– Przebudowa drogi wewnętrznej Krzemiennej, dł. 600 m – wartości 258 624 zł

– “Utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Dydni” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. Wartość 284 903,51 zł.

Cyberbezpieczny Samorząd624 092,16 zł.


Planowane wydatki inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:  
– Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej zabytkowego budynku Samorządowego Żłobka w Dydni – 243 006 zł.
– Remont i konserwacja prospektu organowego z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem – 62 080 zł.
– Prace remontowe zabytkowego kościoła w Jabłonce – 103 080 zł.
– Remont i konserwacja zabytkowego kościoła filialnego pw. Matki Bożej Anielskiej w Niewistce – 155 000 zł.
– Remont i konserwacja organów z kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem – 87 850 zł.
– Prace konserwatorsko-restauratorskie ołtarza głównego kościoła pw. Św. Michała Archanioła i Św. Anny w Dydni – 552 046 zł.
– Remont kaplicy pw. św. Andrzeja Boboli w Końskiem – 426 580 zł.

Kontynuacja inwestycji w 2024 r.:

 • Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury drogowej, oświetleniowej, turystycznej
  w miejscowościach popegeerowskich – całkowita wartość zdania – 2 500 000 zł.
 • Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dydnia edycja II –
  całkowita wartość zdania – 1 549 800 zł.
 • Remont drogi gminnej Dydnia – Dydnia Wola – całkowita wartość zdania – 474 647,16 zł.
 • Opracowanie projektu budowlanego wraz z budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci przesyłowej w Temeszowie – edycja I – całkowita wartość zdania – 4 940 000 zł.

Wybrane wydatki inwestycyjne ze środków budżetowych gminy Dydnia:
– Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy DW w Niewistce – 9 000 zł.
– Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy SP w Dydni – 20 000 zł.
– Wymiana bramy garażowej w OSP w Krzemiennej – 18 000 zł.
– Przebudowa stadionu w Grabówce – 35 000 zł.
– Opracowanie dokumentacji projektowych odcinków chodników przy DW w Krzemiennej, Dydni, Jabłonce i Niebocku – 400 000 zł.
– Opracowanie projektu budowlanego mostu w Krzemiennej – 35 000 zł.
– Remont, rozbudowa oraz przebudowa budynku samorządowego przedszkola w Dydni – 47 970 zł (dokumentacja techniczna).

Złożone wnioski o dofinansowanie:
– Nowoczesny e-Urząd – Rozwój e-Usług Publicznych dla mieszkańców i mieszkanek Gminy Dydnia 2 242 975,72 zł – znalazł się na liście rezerwowej.
Na decyzję o finansowaniu czekają wnioski:
– Likwidacja barier architektonicznych w budynkach i przestrzeniach publicznych oraz zwiększenie dostępności usług ułatwiających komunikację z osobami z niepełnosprawnościami i osobami 60+. GOPS w Dydni, UG w Dydni, Ośrodki Zdrowia w Witryłowie i w Krzemiennej, wartość – 5 012 611,15 zł – Złożony wniosek do Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 FEPK.05.03-IZ.00-001/23.
– Remont trybun wraz z pomieszczeniami technicznymi w miejscowości Niebocko” – 40 000 zł.
– Uniwersytet Samorządności w Gminie Dydnia – organizacja bezpłatnych wykładów, warsztatów
i zajęć praktycznych dla mieszkańców powiatu brzozowskiego” – 20 000 zł.
– Zakup quada i łodzi ratowniczej wraz z silnikiem i przyczepą w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutów na terenie Gminy Dydnia” – 125 000 zł.
– Poprawa oferty rekreacyjnej dla mieszkańców Gminy Dydnia – 71 577 zł.

382