Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Jabłonica Ruska 120

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 2 lat w trybie przetargowym

 1. Oznaczenie nieruchomości: część działek o pow. całkowitej 3,4756 ha, nr:
 2. 120/29 o pow. 0,0497 ha, użytek rolny: RII-0,0497 ha,
 3. 120/31 o pow. 0,1266 ha, użytek rolny: RII-0,1266 ha,
 4. 120/47 o pow. 0,2640 ha, użytek rolny: RII-0,2640 ha,
 5. 120/49 o pow. 3,0353 ha, użytek rolny: RII-3,0353 ha,

obj. księgą wieczystą KS1B/00046020/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Brzozowie, z przeznaczeniem na cele rolne.

 • Opis nieruchomości: działki położone są w miejscowości Jabłonica Ruska. Najbliższe otoczenie działek to stawy, rzeka san i grunty zakrzaczone. Działki mają kształt nieregularny, teren płaski, działki nr 120/49 i 120/47 z jednej strony graniczą z drogą powiatową. Działki są odkrzaczone jednak znajdują się na niej pozostałości po pniach (korzenie), które mogą spowodować uszkodzenie sprzętu rolniczego, a tym samym działki nie są bezpośrednio przygotowana pod uprawę.
 • Położenie nieruchomości: województwo podkarpackie, jednostka ewidencyjna: Dydnia, obręb: Jabłonica Ruska.
 • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne.
 • Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego w zł: 942,00 zł, słownie: dziewięćset czterdzieści dwa złote 00/100.
 • Terminy wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego.
 • Zasady aktualizacji opłat: czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku aktualizacji zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
 • Forma nabycia: umowa dzierżawy na okres do 2 lat.
 • Obciążenia: brak.
 • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 • Uwagi: dzierżawca oprócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ww. wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 21.03.2023 r. do 11.04.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

156