Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Witryłów 732.3

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie przetargowym

 1. Oznaczenie nieruchomości: 

– działka nr 732/3 o pow. 0,7902 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00019552/4. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: RIVb-0,7650 ha, PsV-0,0252 ha,

 • Opis nieruchomości: działka położona jest w miejscowości Witryłów. Najbliższe otoczenie działki to rzeka, droga powiatowa i zabudowa mieszkaniowa. Działka ma kształt nieregularny, teren o niewielkim nachyleniu. Do roku 2022 działka nie była wykorzystywana rolniczo (w okresie I kw. 2023 r. dokonano odkrzaczenia), w związku z powyższym na działce znajdują się pozostałości po odkrzaczeniu. Biorąc powyższe pod uwagę Gmina Dydnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu rolniczego.
 • Położenie nieruchomości: województwo podkarpackie, jednostka ewidencyjna: Dydnia, obręb: Witryłów.
 • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne.
 • Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego w zł: 108,00 zł, słownie: sto osiem złotych 00/100.
 • Terminy wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego.
 • Zasady aktualizacji opłat: czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku aktualizacji zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
 • Forma nabycia: umowa dzierżawy na okres do 3 lat.
 • Obciążenia: brak.
 • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 • Uwagi: dzierżawca oprócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ww. wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 21.03.2023 r. do 11.04.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

138