Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Jabłonka 1262.6

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1262/6 o pow. 0,2493 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035950/2. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: RIVa-0,0860 ha, PsIII-0,1362 ha, Lzr-PsV-0,0271ha. Opis nieruchomości: działka niezabudowana położona jest w miejscowości Jabłonka. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny użytkowane rolniczo oraz zabudowa mieszkaniowa. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski o niewielkim nachyleniu. Działka graniczy z jednej strony z drogą gminną.

Położenie nieruchomości: województwo podkarpackie, jednostka ewidencyjna: Dydnia, obręb: Jabłonka.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego w zł: 48,00 zł, słownie: czterdzieści osiem złotych 00/100.

Terminy wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego.

Zasady aktualizacji opłat: czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku aktualizacji zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.

Forma nabycia: umowa dzierżawy na okres do 3 lat.

Obciążenia: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Uwagi: dzierżawca oprócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ww. wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 11.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

94