Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Niebocko 1397

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

Oznaczenie nieruchomości: działka nr 1397 o pow. 0,2200 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035863/5. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: RIIIb-0,22 ha. Opis nieruchomości: niezabudowana działka położona jest w miejscowości Niebocko. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny użytkowane rolniczo Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, teren płaski. Działka jest przygotowana pod uprawę. Działka nie posiada dojazdu.

Położenie nieruchomości: województwo podkarpackie, jednostka ewidencyjna: Dydnia, obręb: Niebocko.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne.

Cena rocznego czynszu dzierżawnego w zł: 50,00 zł, słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100.

Terminy wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego.

Zasady aktualizacji opłat: czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku aktualizacji zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.

Forma nabycia: umowa dzierżawy na okres do 3 lat.

Obciążenia: brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.

Uwagi: dzierżawca oprócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ww. wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 11.05.2023 r. do 31.05.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

103