Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Niewistka 30.6 A

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie przetargowym

 1. Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 30/6 o pow. 1,00 ha, oznaczonej symbolem A, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00043573/4. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: RIIIa-0,7330 ha, RIIIb-0,2670 ha.
 2. Opis nieruchomości: działka położona jest w miejscowości Niewistka. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny użytkowane rolniczo, zaś dalsze otoczenie tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka ma kształt regularny, teren płaski. Działka z jednej strony graniczy z drogą.
 3. Położenie nieruchomości: województwo podkarpackie, jednostka ewidencyjna: Dydnia, obręb: Niewistka.
 4. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne.
 5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego w zł: 244,00 zł, słownie: dwieście  czterdzieści cztery złote 00/100.
 6. Terminy wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego.
 7. Zasady aktualizacji opłat: czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku aktualizacji zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
 8. Forma nabycia: umowa dzierżawy na okres do 1 roku.
 9. Obciążenia: brak.
 10. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 11. Uwagi: dzierżawca oprócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ww. wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 31.01.2023 r. do 20.02.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

100