Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Końskie 707

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wykaz

Na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

 1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 707 o pow. 0,5270 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035941/6. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: RIVb-0,5270 ha.
 2. Opis nieruchomości: niezabudowana działka położona jest w środkowej części miejscowości Końskie. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny użytkowane rolniczo. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta, teren o niewielkim nachyleniu. Działka z jednej strony graniczy z drogą.
 3. Położenie nieruchomości: województwo podkarpackie, jednostka ewidencyjna: Dydnia, obręb: Końskie.
 4. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne.
 5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego w zł: 73,00 zł, słownie: siedemdziesiąt trzy złote 00/100.
 6. Terminy wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego.
 7. Zasady aktualizacji opłat: czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku aktualizacji zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia.
 8. Forma nabycia: umowa dzierżawy na okres do 3 lat.
 9. Obciążenia: brak.
 10. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak.
 11. Uwagi: dzierżawca oprócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ww. wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 31.01.2023 r. do 20.02.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

95