Wykaz nieruchomości do użyczenia – ULKS Grabówka

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami     (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Dydnia, położonych w miejscowości Grabówka, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczonych do oddania                 w użyczenie

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: działka ewidencyjna nr 635/1 o pow. 0,6650 ha (użytek RIIIb-0,4175 ha, Bi-0,2475 ha) ogrodzona, na której znajduje się altana, garaż blaszany, budynek szatni sportowej wraz z fotowoltaiką zainstalowaną na dachu i widownia stadionu oraz działka ewidencyjna nr 635/2 o pow. 0,7657 ha (użytek Bi-0,7657 ha) ogrodzona, na której urządzone jest zielone boisko sportowe do piłki nożnej, obręb Grabówka, gmina Dydnia, dla których Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035961/2.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zostaje oddana w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „Grabowianka” Grabówka.
  3. Wysokość czynszu w zł: nie dotyczy.
  4. Terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego”Grabowianka” Grabówka.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 31.01.2023 r. do 20.02.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

111