Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Witryłów 375.8

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie przetargowym

 1. Oznaczenie nieruchomości: część działki nr 375/8 o pow. 2,8779 ha, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00019552/4
 2. Opis nieruchomości: działka położona jest miejscowości Witryłów. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i tereny użytkowane rolniczo. Działka ma kształt nieregularny, teren płaski. Działka z jednej strony graniczy z drogą. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: PsIII-2,8779 ha
 3. Położenie nieruchomości: województwo podkarpackie, jednostka ewidencyjna: Dydnia, obręb: Witryłów
 4. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne
 5. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego w zł: 317,00 zł, słownie: trzysta siedemnaście złotych
 6. Terminy wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego
 7. Zasady aktualizacji opłat: czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku aktualizacji zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia
 8. Forma nabycia: umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 9. Obciążenia: brak
 10. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 11. Uwagi: dzierżawca oprócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W/w wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 17.05.2022 r. do 06.06.2022 r.

Wójt Gminy

Alicja Pocałuń

278