Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Krzemienna 625

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Krzemienna, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w obrębie Krzemienna, gmina Dydnia, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 625 o pow. 0,1539 ha (PsIV-0,1539 ha), której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej nr KS1B/00035304/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 63960,00 zł brutto. Cena nieruchomości zawiera koszty związane z wyceną, przygotowaniem dokumentacji przetargowej i należny podatek VAT.

Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia ww. nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych jako „tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej”. Dla działki tej nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy. Przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie uchwały Rady Gminy Dydnia Nr LVII/428/2022 z dnia 07 lipca 2022 r.

Opis: Nieruchomość położona jest centralnej części miejscowości Krzemienna w kompleksie nieruchomości zabudowanych. Działka jest niezabudowana, zakrzaczona, nieogrodzona i nie posiada dostępu do drogi, jednakże jest zlokalizowana blisko drogi wojewódzkiej DW 835 biegnącej z Grabownicy Starzeńskiej do Dynowa. Jedna granica działki przylega do potoku Świnka. Kształt działki to regularny czworokąt, teren o lekkim nachyleniu. Uzbrojenie: linia energetyczna (słup posadowiony na działce), kanalizacja, sieć gazowa.

Forma nabycia: akt notarialny

Informuje się, że w okresie 7 tygodni licząc od dnia 20.09.2023 r. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku nie złożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zostanie ona sprzedana w drodze przetargu, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dydni pod telefonem (013) 4308147.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 20.09.2023 r. do 10.10.2023 r.

 

Wójt Gminy Dydnia

 

Alicja Pocałuń

229