Wykaz nieruchomości do użyczenia – ZGK

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości:

– 2 pomieszczenia o łącznej powierzchni 51,00 m2, tj. pokój nr 203 i pokój nr 204, na II piętrze budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Dydni oraz służy prawo do używania (dojazd, przejście) działki gruntowej nr 2135/1 w Dydni o pow. 0,2820 ha (Bi 0,2820 ha), dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczysta KS1B/00035305/6 w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.

  • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej.
  • Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  • Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  • Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  • Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do lat 3.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 20.09.2023 r. do 10.10.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

149