Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Krzywe 753

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Krzywe, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość położona w obrębie Krzywe, gmina Dydnia, oznaczona w ewidencji gruntów numerem 753 o pow. 0,1081 ha (PsVI-0,1081 ha), której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej KS1B/00035962/9, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 19000,00 zł brutto. Cena nieruchomości zawiera koszty związane z wyceną i przygotowaniem dokumentacji przetargowej.

Przeznaczenie nieruchomości: Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia. Zgodnie z projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy oraz Planem PZG Dydnia, który utracił ważność z dniem 31.12.2003 r. w/w nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych jako „rolnicza przestrzeń produkcyjna”. Dla działki tej nie była wydawana decyzja o warunkach zabudowy. Przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego na podstawie uchwały Rady Gminy Dydnia Nr LIII/408/2022 z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Opis: Nieruchomość niezabudowana położona jest w miejscowości Krzywe. Najbliższe otoczenie stanowi zabudowana budynkiem mieszkalnym działka, droga wewnętrzna oraz tereny rolnicze. Działka leży w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych. Jest to teren na zboczu o dużym nachyleniu, na części są zakrzaczenia. Działka posiada dojazd drogą wewnętrzną częściowo utwardzoną płytami betonowymi, która w niewielkiej odległości łączy się z asfaltową drogą powiatową biegnącą przez Krzywe w kierunku Końskiego i Witryłowa. Kształt działki to regularny czworokąt. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi. Nieruchomość nie jest uzbrojona. Na sąsiedniej działce posadowiony jest słup elektroenergetyczny. W wąwozie przebiega sieć lokalnego wodociągu. Sieć gazowa i kanalizacji sanitarnej biegnie przy zabudowaniach usytuowanych wzdłuż drogi powiatowej.

Forma nabycia: akt notarialny

Informuje się, że w okresie 7 tygodni licząc od dnia 06.06.2022 r. zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości winny złożyć wniosek do Urzędu o jej nabycie po cenie podanej w wykazie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność.

W przypadku nie złożenia oświadczenia w podanym terminie przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zostanie ona sprzedana w drodze przetargu, którego termin, miejsce, rodzaj oraz warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dydni pod telefonem (013) 4308147.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 06.06.2022 r. do 26.06.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

352