Wykaz nieruchomości do dzierżawy – Niebocko 594.12

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

 1. Oznaczenie nieruchomości: działka nr 594/12 o pow. 0,18 ha, obręb Niebocko, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035863/5.
 2. Opis nieruchomości: działka położona jest w miejscowości Niebocko. Najbliższe otoczenie działki stanowią tereny rolne oraz tereny zabudowy mieszkaniowej. Działka ma kształt trójkątny. Działka nie ma dostępu do drogi. W ewidencji gruntów i budynków obszar dzierżawy sklasyfikowany jest użytkiem: PsIII-0,12 ha, PsIV-0,06 ha.
 3. Położenie nieruchomości: województwo podkarpackie, jednostka ewidencyjna: Dydnia, obręb: Niebocko.
 4. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: na cele rolne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
 5. Cena miesięcznego czynszu dzierżawnego w zł: 40,00 zł, słownie: czterdzieści złotych 00/100.
 6. Terminy wnoszenia opłat: czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego
 7. Zasady aktualizacji opłat: czynsz dzierżawny będzie podlegał raz w roku aktualizacji zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Dydnia
 8. Forma nabycia: umowa dzierżawy na okres do 3 lat
 9. Obciążenia: brak
 10. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak
 11. Uwagi: dzierżawca oprócz czynszu będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W/w wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 06.06.2022 r. do 26.06.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

261