Wykaz nieruchomości do użyczenia – Krzemienna

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) Wójt Gminy Dydnia podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia, przeznaczonej do oddania w użyczenie

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: część budynku nr 86 w Krzemiennej zlokalizowanego na działkach gruntowych nr: 325/2, 330/1 i 326/3 o łącznej pow. 0,5476 ha, obręb Krzemienna, dla których w Sądzie Rejonowym w Brzozowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzona jest księga wieczysta nr KS1B/00035304/9, tj.: 28 pomieszczeń zlokalizowanych na parterze o pow. użytkowej 261,65 m2 i 29 pomieszczeń zlokalizowanych na poddaszu o pow. użytkowej 349,64 m2. Powierzchnia całkowita przekazywanych pomieszczeń wynosi 806,37 m2.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zostaje oddana w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej dla Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego im. Księdza Prałata Adama Drewniaka w Krzemiennej.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma nabycia: umowa użyczenia na okres do 5 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego im. Księdza Prałata Adama Drewniaka w Krzemiennej.

W/w wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w okresie od 06.06.2022 r. do 26.06.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

  Alicja Pocałuń

206