Wykaz nieruchomości do użyczenia – Dydnia 2189.3

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie oddanej w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: część działki ewidencyjnej nr 2189/3 o pow. 0,05 ha (użytek PsIV), położonej w miejscowości Dydnia, gmina Dydnia, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00047667/8.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość została oddana w użyczenie na utworzenie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: przedłużenie obowiązującej umowy użyczenia do 31.12.2030 r.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oddana w użyczenie na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 03.01.2023 r. do 23.01.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

188