I przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości – Witryłów

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Wójt Gminy Dydnia

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

  • gruntowej, oznaczonej jako dgr nr 742/76 o pow. 0,0071 ha (PsIV-0,0071 ha), położonej w obrębie Witryłów, gmina Dydnia, której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej nr KS1B/00019552/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie. Nieruchomość położona jest na terenie byłego PGR-u, w kompleksie nieruchomości zabudowanych. Najbliższe otoczenie stanowią budynki wielorodzinne oraz domy jednorodzinne i budynki gospodarczo – składowe. Jest to teren o lekkim nachyleniu. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej. Dostęp jest możliwy poprzez działkę nr 742/79, która jest własnością Gminy Dydnia. Kształt działki to regularny czworokąt. Uzbrojenie: linia energetyczna, kanalizacja, gazociąg, wodociąg – bezpośrednio na działce 742/78. Działka jest częściowo ogrodzona.

Cena wywoławcza – 2900,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 07 lutego 2023 r., o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

  • gruntowej, oznaczonej jako dgr nr 742/77 o pow. 0,0225 ha (PsIV-0,0225 ha), położonej w obrębie Witryłów, gmina Dydnia, której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej nr KS1B/00019552/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie. Nieruchomość położona jest na terenie byłego PGR-u, w kompleksie nieruchomości zabudowanych. Najbliższe otoczenie stanowią budynki wielorodzinne oraz domy jednorodzinne i budynki gospodarczo – składowe. Jest to teren o lekkim nachyleniu. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej. Dostęp jest możliwy poprzez działkę nr 742/79, która jest własnością Gminy Dydnia. Kształt działki to regularny czworokąt. Uzbrojenie: linia energetyczna, kanalizacja, gazociąg, wodociąg – bezpośrednio na działce 742/78. Działka jest częściowo ogrodzona.

Cena wywoławcza – 6200,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 07 lutego 2023 r., o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy.

  • gruntowej, oznaczonej jako dgr nr 742/78 o pow. 0,0247 ha (PsIV-0,0247 ha), położonej w obrębie Witryłów, gmina Dydnia, której stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej nr KS1B/00019552/4, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Brzozowie. Nieruchomość położona jest na terenie byłego PGR-u, w kompleksie nieruchomości zabudowanych. Najbliższe otoczenie stanowią budynki wielorodzinne oraz domy jednorodzinne i budynki gospodarczo – składowe. Jest to teren o lekkim nachyleniu. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi wewnętrznej. Dostęp jest możliwy poprzez działkę nr 742/79, która jest własnością Gminy Dydnia. Kształt działki to regularny czworokąt. Uzbrojenie: linia energetyczna, kanalizacja, gazociąg, wodociąg.

Cena wywoławcza – 6700,00 zł brutto, w tym należny podatek VAT. Przetarg odbędzie się w dniu 07 lutego 2023 r., o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy.

Wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej danej nieruchomości należy wpłacić na konto – Bank Spółdzielczy w Dynowie 26 9093 1017 2019 0190 0014 0001 do dnia 31.01.2023 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy. W tytule wpłaty wadium należy podać numer działki, położenie, imię i nazwisko (bądź dane obojga małżonków) lub dane firmy zamierzającej nabyć nieruchomość.

Wniesienie wadium jest równoznaczne z potwierdzeniem, że uczestnik przetargu zapoznał się z ogłoszeniem o przetargu, akceptuje warunki określone w ogłoszeniu, jest mu znany stan faktyczny i prawny nieruchomości.

Nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie są obciążone, ani nie ma wobec nich żadnych zobowiązań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca danej nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym jej w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.

Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą należy okazać aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne należy okazać aktualny wyciąg z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

W przypadku przystąpienia do przetargu cudzoziemca i wygraniu przez niego przetargu, w dniu zawarcia umowy notarialnej wymagane jest posiadanie zgody właściwego Ministra na nabycie nieruchomości w Polsce.

Uczestnicy biorący udział w przetargu są obowiązani przedstawić komisji przetargowej numer rachunku bankowego niezbędny w przypadku zwrotu wadium.

Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.

Gmina Dydnia nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości.

Oferent, który wygra przetarg, ponosi w całości koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności nieruchomości oraz koszty sądowe.

Przedmiotowe nieruchomości nie są objęte miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dydnia.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00 w pokoju nr 107 lub pod numerem tel. (013) 4308147.

Wójt Gminy Dydnia

      Alicja Pocałuń

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku ze sprzedażą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia

na podstawie  z art.13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Dydnia reprezentowana przez Wójta. Kontakt – adres: 36-204 Dydnia 224 tel. 13 430 81 21 e-mail: urzad@gminadydnia.pl. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Dydnia oraz poprzez e-mail: inspektorodo@onet.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2. Administrator przetwarza dane na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów prawa: ustawy z dnia 21 sierpnia 1998 o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;

b) art. 6 ust. 1 lit. e RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

c) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. wyrażonej zgody w przypadku podania danych kontaktowych celem ułatwienia kontaktowania się (nr telefonu, adres e-mail).

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów m.in.: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dydnia.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do nabycia nieruchomości.

5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategoria archiwalną A (tj. przez 25 w siedzibie Administratora, licząc od  pierwszego stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy, a po upływie tego okresu przekazywane do Archiwum Państwowego w Rzeszowie).

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej, inne osoby i podmioty, które na podstawie obowiązujących przepisów uzyskują dostęp do danych w tym: Poczta Polska S.A. oraz podmioty z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące odbiorców można uzyskać w siedzibie Administratora.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują następujące uprawnienia: 1)prawo dostępu do danych osobowych; 2)prawo do żądania sprostowania danych osobowych; 3)prawo do usunięcia danych osobowych – w przypadku gdy ustała podstawa do ich przetwarzania, zgoda została wycofana, dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 4)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

264