Wykaz nieruchomości do użyczenia – GOPS

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: 8 pomieszczeń zlokalizowanych na parterze i 2 pomieszczenia zlokalizowane na poddaszu, o łącznej powierzchni użytkowej 103,15 m2, mieszczącej się w budynku byłego banku w Dydni (Dydnia 225) oraz prawo do korzystania z działki gruntowej nr 2136/5 o pow. 0,2014 ha, użytek Bi-0,2014 ha, obręb Dydnia, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00055584/1, w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do lat 3.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 26.07.2023 r. do 15.08.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

191