Zawiadomienie o sesji 27.07.2023 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 27 lipca 2023r. tj. czwartek na godz. 8:30  posiedzenie Rady Gminy Dydnia. Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 22.06.2023r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały intencyjnej w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie gminy w 2024 roku na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej wraz z mostem/przepustem w Dydni – Dydnia pod brzegiem”, na wykonanie projektu budowlanego budowy drogi – etap II.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia w 2023 r. dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Dydnia.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dydnia i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dydnia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Dydnia oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania (dot. 1510.5.2023).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania (dot. 1510.6.2023).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania (dot. 1510.7.2023).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania (dot. 1510.8.2023).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania (dot. 1510.9.2023).
 17. Zamknięcie obrad.
205