Wykaz nieruchomości do użyczenia – infrastruktura Dydnia

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1988 z późn. zm.)

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Krzemienna, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczone do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis: infrastruktura stanowiąca sieć kanalizacji sanitarnej wsi Dydnia o długości 32480 m, sieć kanalizacji sanitarnej wsi Krzemienna o długości 12346 m oraz 3 pompownie ścieków, oczyszczalnię ścieków w Krzemiennej wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym: reaktorem osadu czyszczenia BIO-PAK, o pow. zab. 227,37 m2 – 2 szt., budynkiem technicznym o pow. zab. 115,0 m2, punktem zlewnym ścieków dowożonych i tacą najazdową punktu zlewnego o pow. zab. 26,0 m2, zbiornikiem ścieków dowożonych o pow. zab. 11,95 m2, pompownią ścieków surowych o pow. zab. 5,73 m2, zbiornikiem magazynowym osadu nadmiernego o pow. zab. 11,95 m2, linia energetyczną kablowa zasilającą oczyszczalnię L= 84 m, kablem technologicznym L= 124 m, kanałem dopływowym PCV F i 315 mm, L= 45 m, przyłączem wodociągowym PE Dz 40 mm, rurociągiem technologicznym na terenie oczyszczalni – 70 m, droga i placem wewnętrznym na terenie oczyszczalni F+432 m2, zielenią izolacyjną i ogrodzeniem terenu L=240 m, wyposażeniem: w ciągnik, koparkę, przyczepę, beczkę asenizacyjną i urządzeniem ciśnieniowym. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na części działek nr: 24, 25, 26/1, 27/1, 29/3 o łącznej pow. około 0,30 ha, obręb Krzemienna, dla których Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035304/9. Ponadto Biorący może korzystać z gruntu niezbędnego do przeprowadzenia konserwacji bądź napraw ww. urządzeń.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: infrastruktura zostaje oddana w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 24.11.2022 r. do 14.12.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

112