Wykaz nieruchomości do użyczenia – Końskie  676.22

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Końskie, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczone do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: działka nr 676/22 o pow. 0,0946 ha (użytek RIIIb-0,0006 ha; PsIII-0,0547 ha, Ba-0,0393 ha) wraz ze stacją uzdatniania wody, rozprowadzeniem wody, studnią głębinową, siecią kanalizacyjną osiedla i wsi, działka nr 676/26 o pow. 0,0210 ha (użytek RIIIb-0,0210 ha) – stanowiąca strefę ochronną stacji uzdatniania wody, działka nr 676/24 o pow. 0,0055 ha (użytek RIIIb-0,0055 ha) – stanowiącą strefę ochronną stacji uzdatniania wody, działka nr 630/14 o pow. 0,1116 ha (użytek RIVa-0,0371 ha; PsIV-0,0259 ha; PsV-0,0384 ha; LzrPsIV-0,0079 ha, LzrPsV-0,0023 ha) – wraz ze zbiornikiem wody oraz strefą ochronną ujęcia wody, działka nr 631/4 o pow. 0,1447 ha (użytek LsIV-0,1447 ha) – wraz ze studnią kopaną oraz strefą ochronną ujęcia wody, działka nr 594/2 o pow. 0,0492 ha (użytek RIVb-0,0257 ha; PsV-0,0235 ha) – wraz ze studnią kopaną. Działki nr 676/22, 676/26, 676/24 stanowią teren ogrodzony, działki 630/14 i 631/4 mają odrębne ogrodzenie, zaś działka 594/2 jest nieogrodzona. Ponadto Biorący może korzystać z gruntu niezbędnego do przeprowadzenia konserwacji bądź napraw ww. urządzeń. Dla powyższych nieruchomości Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00035941/6.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zostaje oddana w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 24.11.2022 r. do 14.12.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

82