Wykaz nieruchomości do użyczenia – Jabłonka

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Jabłonka, powiat brzozowski, województwo podkarpackie, przeznaczone do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: 11 pomieszczeń o łącznej pow. użytkowej 121,84 m2 ogrzewanej mieszczącej się w Domu Ludowym w Jabłonce oraz prawo do korzystania z działki gruntowej nr 810/3 o pow. 0,1413 ha, użytek Bi-0,1413 ha, obręb Jabłonka, dla której Sąd Rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą KS1B/00035950/2, w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie w celu realizacji zadań statutowych Klubu Seniora + w Jabłonce.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie w celu realizacji zadań statutowych Klubu Seniora + w Jabłonce.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 24.11.2022 r. do 14.12.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

140