Wykaz nieruchomości do użyczenia – OSP Dydnia

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Dydnia, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: 5 pomieszczeń (2 garaże, świetlica, łazienka, pomieszczenie magazynu) zlokalizowanych w budynku Wiejskiego Domu Kultury o łącznej pow. użytkowej 121,53 m², w tym 99,71 m² powierzchni użytkowej ogrzewanej oraz prawo korzystania z działek gruntowych nr: 1518/2 (Bi-0,02 ha), 1519/2 (Bi-0,03 ha), 1520            (Bi-0,12 ha), 1521 (Bi-0,12 ha) w Dydni, w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie w celu realizacji projektu pn.: „Doposażenie jednostek OSP z gminy Dydnia włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego”.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: przedłużenie obowiązującej umowy użyczenia do 31.12.2030 r.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dydni.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 13.09.2023 r. do 03.10.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                                       Alicja Pocałuń

132