Wykaz nieruchomości do użyczenia – OSP Jabłonka

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Jabłonka, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości:

– 2 pomieszczenia (garaż i świetlica) zlokalizowane w budynku Domu Ludowego o łącznej pow. użytkowej 78,69 m² ogrzewanej,

– garaż blaszany o pow. użytkowej 18,00 m² (bez prądu, nie ogrzewany),

oraz prawo do korzystania z działki gruntowej nr 810/3 w Jabłonce (Bi-0,1413 ha) w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.

  • Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie w celu realizacji projektu pn.: „Doposażenie jednostek OSP z gminy Dydnia włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego”.
  • Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  • Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  • Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  • Forma użyczenia: przedłużenie obowiązującej umowy użyczenia do 31.12.2030 r.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej         w Jabłonce.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 13.09.2023 r. do 03.10.2023 r.

Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                                             Alicja Pocałuń

185