Wykaz nieruchomości do użyczenia – OSP Krzywe

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Krzywe, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: 2 pomieszczenia (garaż i świetlica) zlokalizowane w Domu Ludowym o łącznej pow. użytkowej 96,00 m² ogrzewanej oraz prawo korzystania z działki gruntowej nr 879/3 w Krzywem (Bi-0,0997 ha) w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie        w celu realizacji zadań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywem.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 06.10.2022 r. do 26.10.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

102