Wykaz nieruchomości do użyczenia – OSP Obarzym

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Obarzym, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis:

– budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej – 4 pomieszczenia (garaż, świetlica, łazienka     i hydrofornia) o łącznej pow. użytkowej 78,88 m² nieogrzewanej oraz prawo korzystania           z działki gruntowej nr 135 w Obarzymie (Bi-0,0775 ha) w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.

– 1 pomieszczenie tj. garaż w podpiwniczeniu o pow. użytkowej 32,70 m² zlokalizowany          w budynku szkoły oraz prawo do korzystania z działki gruntowej nr 209/1 w Obarzymie      (Bi-0,3513 ha) w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.

  1. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie         w celu realizacji zadań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Obarzymie.
  2. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  3. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  4. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  5. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Obarzymie.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 06.10.2022 r. do 26.10.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

159