Wykaz nieruchomości do użyczenia – OSP Niewistka

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Niewistka, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczonej do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości:

1 pomieszczenie (świetlica) zlokalizowane w budynku szkoły o pow. użytkowej             36,82 m² ogrzewanej oraz prawo korzystania z działki gruntowej nr 208 w Niewistce        (Bi-0,3134 ha),

– garaż blaszany o pow. użytkowej 17,50 m² (bez prądu, nieogrzewany) oraz prawo do korzystania z działki gruntowej nr 52 w Niewistce (RIVa-0,1404 ha, PsIII-0,0564 ha,    PsIV-0,1620 ha) w zakresie niezbędnym do jego funkcjonowania wraz z innymi użytkownikami budynku.

  1. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: pomieszczenia zostają oddane w użyczenie          w celu realizacji zadań statutowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewistce.
  2. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  3. Terminy wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  4. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  5. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionej w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewistce.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 06.10.2022 r. do 26.10.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

113