Wykaz nieruchomości do użyczenia – Witryłów 732.1

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami     (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Witryłów, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczone do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis nieruchomości: działka nr 732/1 o pow. 0,4645 ha (użytek RIVb-0,0420 ha: Br-RIVb-0,4225 ha), wraz z budynkiem oczyszczalni ścieków, technologią i instalacją wody oczyszczalni ścieków, instalacją wewnętrzną i zasilaniem oczyszczalni, budynkiem wraz z wiatą agregatu oczyszczalni ścieków, drogą wewnętrzną i placem manewrowym oraz siecią kanalizacyjną dla byłego osiedla POHZ, działka nr 375/5 o pow. 0,3358 ha (użytek ŁIV-0,0498 ha; PsIII-0,1926 ha; W-PsIII-0,00025 ha; Br-PsIII-0,0909 ha) wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody i siecią wodociągową dla byłego osiedla POHZ, działka nr 375/7 o pow. 0,5502 ha (użytek PsIII-0,5502 ha) wraz z 3 studniami głębinowymi ogrodzonymi, ponadto Biorący w użyczenie może korzystać z gruntu niezbędnego do przeprowadzenia konserwacji bądź napraw ww. urządzeń. Dla powyższych nieruchomości Sąd rejonowy w Brzozowie prowadzi księgę wieczystą nr KS1B/00019552/4.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: nieruchomość zostaje oddana w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Dla nieruchomości wymienionych w wykazie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 24.11.2022 r. do 14.12.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

81