Wykaz nieruchomości do użyczenia – infrastruktura Wydrna

Zdjęcie wyróżniające wpisu

WÓJT GMINY DYDNIA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości

wykaz nieruchomości stanowiącej mienie gminne Gminy Dydnia, położone w miejscowości Wydrna, powiat brzozowski, województwo podkarpackie przeznaczone do oddania w użyczenie.

  1. Oznaczenie, położenie i opis: infrastruktura położona w Wydrnej, stanowiąca sieć kanalizacyjną wsi Wydrna o łącznej długości 12028,0 m, ponadto Biorący w użyczenie może korzystać z gruntu niezbędnego do przeprowadzenia konserwacji bądź napraw ww. urządzeń.
  2. Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: sieć kanalizacyjna zostaje oddana w użyczenie w celu prowadzenia działalności statutowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni.
  3. Wysokość czynszu w zł: Nie dotyczy.
  4. Termin wnoszenia opłat: Nie dotyczy.
  5. Zasady aktualizacji opłat: Nie dotyczy.
  6. Forma użyczenia: umowa użyczenia na okres do 3 lat.

Przeznaczona jest do oddania w użyczenie na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dydni.

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dydni na okres 21 dni od 24.11.2022 r. do 14.12.2022 r.

Wójt Gminy Dydnia

Alicja Pocałuń

84