Zaprzysiężenie wójt i radnych podczas sesji inaugurującej IX kadencję


7 maja 2024 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Dydnia w kadencji 2024 – 2029, w trakcie której nowa wójt Bożena Chorążak złożyła uroczyste ślubowanie.
Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Gminy Dydnia, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zwołana została przez Komisarza Wyborczego w Krośnie w dniu 24 kwietnia, a jej otwarcia dokonał i poprowadził do czasu wyboru przewodniczącego, radny senior Stanisław Sąsiadek.
Głównym tematem porządku obrad było zaprzysiężenie wójt gminy Dydnia, złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych oraz wybór przewodniczącego. Po odczytaniu przez Stanisława Sąsiadka tekstu ślubowania, którego treść określa ustawa o samorządzie gminnym: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców, każdy radny, wyczytany z imienia i nazwiska potwierdził z osobna akt ślubowania sformułowaniem: ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
Wybór przewodniczącego odbywał się w głosowaniu tajnym. Radni na przewodniczącego rady gminy Dydnia jednogłośnie wybrali Piotra Szula.

Następnie odbyła się ceremonia zaprzysiężenia wójt gminy Dydnia. Uroczyste ślubowanie złożyła Bożena Chorążak: Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.
Przewodniczący rady w imieniu swoim i radnych pogratulował wójt oraz złożył życzenia zdrowia, wytrwałości i satysfakcji. Do życzeń dołączyła się sekretarz gminy Edyta Kuczma, która w imieniu swoim, współpracowników i kierowników jednostek administracyjnych gminy Dydnia pogratulowała radnym, przewodniczącemu oraz Bożenie Chorążak objęcia odpowiedzialnej funkcji, życzyła satysfakcji i sukcesów na stanowisku wójt gminy Dydnia.

Wójt gminy Dydnia Bożena Chorążak podziękowała mieszkańcom za udział w wyborach, za każdy oddany głos i obdarzenie zaufaniem – Państwa zaufanie jest jednocześnie dla mnie zobowiązaniem do rzetelnej pracy dla całej gminy, dialogu społecznego z okazaniem należytego szacunku dla każdego mieszkańca bez względu na wiek, poglądy, przekonania, profesję i pozycję społeczną – do współpracy na wszystkich szczeblach instytucji i organizacji pozarządowych – do współpracy na szczeblu samorządu gminnego w poszanowaniu dla rady gminy, rad sołeckich i wszystkich pracowników. Jako gospodarz naszej małej ojczyzny będę dążyć do tego, aby zarówno mieszkańcy jak i odwiedzający nas goście mieli poczucie bezpieczeństwa i normalności. Swoim działaniem i otwartością na drugiego człowieka zamierzam zaniechać podziałów i sporów społecznych, o co również proszę mieszkańców. Nie dzielmy naszych środowisk, a połączmy je. Wierzę, ze za pośrednictwem patrona gminy św. Michała Archanioła zwycięży dobro i zapanuje zgoda.
Na koniec wójt pogratulowała obecnemu w sali narad urzędu Jackowi Adamskiemu objęcia zaszczytnej funkcji starosty brzozowskiego, życzyła wielu sukcesów w życiu zawodowym i samych dobrych decyzji, wyraziła też przekonanie, że współpraca ze starostą oraz radną powiatową Dorotą Bluj będzie owocna, a wspólnie podejmowane działania zostaną uwieńczone sukcesem dla gminy Dydnia.

Głos zabrał również starosta brzozowski Jacek Adamski, który pogratulował wójt, przewodniczącemu i wybranym radnym, zadeklarował współpracę z samorządem gminnym – Chcemy kontynuować te zadania, które już zostały rozpoczęte, mamy nowe wizje i możliwości i wierzę, że będziemy rozwijać działania, które są konieczne do realizacji, a przy zgodzie wszystkich osiągniemy sukces. Zgoda buduje, a poparta zrozumieniem i rozmową – jak podkreślił starosta – gwarantuje porozumienie i współpracę ze wszystkimi.
Wyniki wyborów do rady gminy przedstawiają się następująco:
Marek POCAŁUŃ
Gabriela WÓJTOWICZ
Stanisław SĄSIADEK
Maciej KOPICZAK
Tomasz SOKOŁOWSKI
Robert KULON
Elżbieta SABAT
Andrzej KOT
Piotr SZUL
Zofia TUROŃ
Izabela SIDOROWICZ
Tomasz ŻACZEK
Krzysztof KOPCZYK
Dawid KASEJA
Iwona RACHWALSKA
W głosowaniu tajnym został wybrany jednogłośnie wiceprzewodniczący – Tomasz Żaczek.

Następnie ukonstytuowały się komisje gminne.
W komisji rewizyjnej będą pracować radni: Robert Kulon, Krzysztof Kopczyk, Iwona Rachwalska i Dawid Kaseja – pod przewodnictwem Roberta Kulona.
W komisji skarg wniosków i petycji będą pracować radni: Maciej Kopiczak, Tomasz Sokołowski, Zofia Turoń, pod przewodnictwem Macieja Kopiczaka.
W komisji budżetu, finansów i rozwoju będą pracować radni: Tomasz Żaczek, Izabela Sidorowicz, Marek Pocałuń, Elżbieta Sabat – pod przewodnictwem Marka Pocałunia.
W komisji oświaty i spraw społecznych będą pracować radni: Gabriela Wójtowicz, Piotr Szul, Andrzej Kot, Stanisław Sąsiadek, pod przewodnictwem Gabrieli Wójtowicz.
W uroczystej sesji udział wzięli również ks. proboszcz parafii w Dydni Jan Dąbal, kierownik posterunku policji w Dydni podkomisarz Albert Adam, sołtysi, dyrektorzy szkół, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy Dydnia oraz kierownicy referatów urzędu gminy.

Wójt gminy Dydnia Bożenie Chorążak, życzymy satysfakcji z pełnionej funkcji, realizacji zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności. Najlepsze życzenia kierujemy również do radnych. Niech ten czas będzie korzystny dla rozwoju gminy Dydnia i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

643