Zawiadomienie o sesji 05.10.2023r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 5 października 2023r. tj. czwartek na godz. 13:00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 07.09.2023r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Dydnia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w 2024 r. w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” (Dydnia).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2023 (Dydnia).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXVI/541/2023 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Dydnia, nie stanowiących jej wyłącznej własności.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia (działka nr 543/15 oraz 543/17 Niebocko).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia (działka nr 542/2 Niebocko).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia (działka nr 540/2 oraz 540/3 Niebocko).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dydnia oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 06.09.2023r.
 14. Zamknięcie obrad.
162