Zawiadomienie o sesji 12.12.2023 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 12 grudnia 2023r. tj. wtorek na godz. 7.30 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

 Porządek obrad :

1. Otwarcie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad finansowania opieki zapewnianej przez Żłobek Gminny w Dydni, dzieciom z terenu Gminy Sanok korzystającym z tej formy opieki w Żłobku prowadzonym przez Gminę Dydnia.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

8. Zamknięcie obrad.

176