Zawiadomienie o sesji 13.12.2021r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień  13 grudnia 2021r. tj. poniedziałek na godz. 13:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 22.11.2021r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2028.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczenia strażackiego na garaż OSP w budynku SP w Niewistce”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie skarp w ciągu starej drogi w Jabłonce”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Krzemiennej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dydnia na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2022 – 2024.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Gminy Dydnia.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad.
284