Zawiadomienie o sesji 18.05.2023

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 18 maja 2023r. tj. czwartek na godz. 14:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia. Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 27.04.2023r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Dydnia i zasad jego używania.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dydnia do Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego”.
  8. Zamknięcie obrad.
201