Zawiadomienie o sesji 19.08.2021 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 19 sierpnia 2021r. tj. czwartek na godz. 09.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 29.07.2021r.
  5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie obrad.
206