Zawiadomienie o sesji 20.05.2021 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień 20 maja 2021r. tj. czwartek na godz. 13.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.
Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.
Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 22.04.2021r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Dydnia na lata 2021-2030” oraz określenia szczegółowych zasad, trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii, w tym trybu konsultacji.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 9. Zamknięcie obrad.
  Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, proszę o uczestniczenie w sesji poprzez transmisję internetową.
301