Zawiadomienie o sesji 2024.05.16

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609) zwołuję na dzień 16 maja 2024r. tj. czwartek na godz. 14.00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 30.04.2024r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (przebudowa drogi Jabłonka).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (budowa chodnika Dydnia).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego (remont chodnika Dydnia).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXXIV/610/2024 Rady Gminy Dydnia z dnia 30 stycznia 2024 r w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dydnia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dydnia do Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwa Gmin Powiatu Brzozowskiego”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela Gminy Dydnia do Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Obarzymie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Niewistce.
 15. Zamknięcie obrad.
229