Zawiadomienie o sesji 2024.07.18

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r., poz. 609 ze zm.) zwołuję na dzień 18 lipca 2024r. tj. czwartek na godz. 14:00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie kworum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 27.06.2024r.
  5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2024.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.
114