Zawiadomienie o sesji 22.03.2024 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 22 marca 2024r. tj. piątek na godz. 14.30 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

1.      Otwarcie.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 22.02.2024r.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2024-2033.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2024 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2024 (Dydnia).

9.      Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Dydnia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w latach 2024, 2025 w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” (Dydnia).

10.  Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2024 (Niewistka).

11.  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Dydnia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w latach 2024, 2025 w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” (Niewistka).

12.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Dydnia na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków w 2024r. w ramach programu „Rządowy Program Odbudowy Zabytków” (Końskie).

13.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Dydnia.

14.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Dydnia.

15.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2024 r.”

16.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 28.02.2024r.

17.  Zamknięcie obrad.

 

 

168