Zawiadomienie o sesji 22.06.2023r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 22 czerwca 2023r. tj. czwartek na godz. 10:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 18.05.2023r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dydnia za rok 2022 wraz z debatą.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dydnia wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dydnia za 2022r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w  spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dydnia i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osoby uprawnionej do udzielania tych ulg.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na terenie Gminy Dydnia oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Dydnia.
 15. Wolne wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad.
170