Zawiadomienie o sesji 22.11.2021r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r., poz. 1372) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień  22 listopada 2021r. tj. poniedziałek na godz. 13:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na radną przez przewodniczącą GKW w Dydni.
 5. Złożenie ślubowania przez radną.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 04.11.2021r.
 7. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 8. Wystąpienie Posła na Sejm RP oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dydnia na lata 2021-2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2021r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej „Kulówka” w Dydni”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania pn.: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Krzemienna”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2021 na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/324/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 29 lipca 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Handlowego „KRUSZ-BET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Obarzymie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Dydni.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej.
 18. Wolne wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad.
330