Konsultacje Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-24

herb

Zarządzenie Nr  614/2021

Wójta Gminy Dydnia

z dnia 16.11.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2022-2024

Działając na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz Uchwały nr V/52/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 22 marca 2019 r. poz.1826), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Dydnia

2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2022-2024.

§ 2

Określa się:

1. Termin rozpoczęcia konsultacji 16.11.2021 rok.

2. Termin zakończenia konsultacji na dzień 26.11.2021 rok.

§ 3

Konsultacje określa załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia stanowiący Obwieszczenie Wójta Gminy Dydnia z dnia 16.11.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Dydnia na lata 2022-2024, który podlega publikacji poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni, bip.gminadydnia.pl, stronie internetowej Gminy Dydnia, gminadydnia.pl, oraz na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni, gops-dydnia.pl, wyłożenia do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy
w Dydni – w celu wyrażenia pisemnej opinii lub złożenia uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

§ 4

Opinie i uwagi należy składać w formie pisemnej w formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia w terminie określonym w § 2 w sekretariacie Urzędu Gminy w Dydni lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni, bip.gminadydnia.pl, stronie internetowej Gminy Dydnia, gminadydnia.pl, w zakładce konsultacje społeczne.

§ 5

1. Z przebiegu konsultacji społecznych sporządza się protokół, który zawiera informacje:

1) Cel i przedmiot konsultacji,

2) Data przeprowadzenia konsultacji,

3) Zasięg terytorialny,

4) Miejsce przeprowadzenia konsultacji,

5) Określenie ogólnej liczby mieszkańców Gminy Dydnia, którzy uczestniczyli
w konsultacji, liczby osób popierających, przeciwnych oraz wstrzymujących się ,

6) Stwierdzenia przyjęcia lub odrzucenia wniosku, będącego przedmiotem konsultacji,

7) Podpis wójta lub upoważnionego pracownika Urzędu Gminy w Dydni.

2. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
w konsultacji.

3. Zbiorcze wyniki konsultacji podlegają publikacji poprzez ogłoszenie ich na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dydni, stronie internetowej Gminy Dydnia oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni i na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dydni.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dydni.

§ 7

Nadzór nad realizacją zadań związanych z konsultacjami społecznymi sprawuje Wójt Gminy Dydnia.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dydnia

                                                                                                          Alicja Pocałuń

288