Zawiadomienie o sesji 22.11.2022 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z poźn. zm.) zwołuję na dzień 22 listopada 2022r. tj. wtorek na godz. 14:30 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 27.10.2022 oraz 08.11.2022r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLV/358/2021 Rady Gminy Dydnia z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie opłaty targowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023rok.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.
199