Zawiadomienie o sesji 27.10.2022r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z poźn. zm.) zwołuję na dzień 27 października 2022r. tj. czwartek na godz. 12:00 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 27.07.2022r., 07.09.2022r., 29.09.2022r., 11.10.2022r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022 (dot. infrastruktury drogowej).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Dydnia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2022 (dot. zakupu autobusu).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatowo-Gminnego Partnerstwa Gmin i Powiatu Brzozowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dydnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/133/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Dydnia
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.
187