Zawiadomienie o sesji 28.06.2022r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz.559.) zwołuję na dzień  28 czerwca 2022r. tj. wtorek na godz. 09:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Rady Gminy odbytych w dniach 21.04.2022r., 05.05.2022r., 02.06.2022r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Dydnia za rok 2021 wraz z debatą.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dydnia wotum zaufania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dydnia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2022r. dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze Gminy Dydnia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 17.05.2022r.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zamknięcie obrad.
292