Zawiadomienie o sesji 30.11.2023 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 ze zm.) zwołuję na dzień 30 listopada 2023r. tj. czwartek na godz. 9.30 posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy odbytego w dniu 16.11.2023r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na terenie Gminy Dydnia w 2024 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych grup odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 22 lipca 2024 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9.10.2023 r.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.
227