Zawiadomienie o sesji 31.03.2022 r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz.559.) oraz art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 1842) zwołuję na dzień  31 marca 2022r. tj. czwartek na godz. 09:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w Sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń odbytych w dniach: 27.01.2022r., 04.02.2022r., 15.02.2022r., 25.02.2022r.
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzemiennej i zmiany statutu Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzemiennej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dydnia w 2022 r.”
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Dydnia.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.
283