Zawiadomienie o sesji 7.09.2022r.

Zdjęcie wyróżniające wpisu

Uprzejmie zawiadamiam, że działając na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.) zwołuję na dzień  07 września 2022r. tj. środa na godz. 12:00  posiedzenie Rady Gminy Dydnia.

Posiedzenie odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Dydni.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Dydnia na 2022 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/80/2019 Rady Gminy Dydnia z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia zmienionej uchwałą Rady Gminy Dydnia Nr LII/403/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IX/80/2019 z dnia 31 maja 2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Dydnia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Powiatowo – Gminnego „Partnerstwo Gmin i Powiatu Brzozowskiego”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dydnia i Gminą Miasto Krosno dotyczącego świadczenia usług mieszkańcom Gminy Miasto Krosno w postaci zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Krzemiennej.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dydnia i Gminą Nozdrzec dotyczącego świadczenia usług mieszkańcom Gminy Nozdrzec w postaci zapewnienia miejsc w ośrodku wsparcia – Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Krzemiennej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia młodzieżowej rady gminy.
  10. Zamknięcie obrad.
216