„Zorientowani na biznes”

Zorientowani na biznes

OGŁOSZENIE O NABORZE do projektu pn. „Zorientowani na biznes” realizowanego w ramach w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

208